วิธีการคำนวนหาราคาตรายางเบื้องต้น สามารถคิดได้จากวิธีเบื้องต้นดังนี้

 

Additional information